Wiele osób, z którymi rozmawiam, nie wie dokładnie jakie są różnice między DPS a ZOL. A są znaczne i trzeba je koniecznie znać, gdy szukamy ośrodka opieki.

Najważniejsze różnice przedstawia poniższa tabela:

DPS – Dom Pomocy Społecznej

ZOL – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

pobyt całodobowy; obszar opieki społecznejpobyt całodobowy; obszar opieki zdrowotnej
do DPS kieruje Ośrodek Pomocy Społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) właściwy dla miejsca zamieszkania starszej osoby

Będzie więc to odpowiednio:
GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

do ZOL kieruje lekarz
lekarz prowadzący w szpitalu lub lekarz pierwszego kontaktu (lekarz POZ)
pobyt ze względu na brak innych możliwości opieki

DPS jest dedykowany osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować, którym nie można zapewnić wystarczającej pomocy w formie usług opiekuńczych, a wszystkie możliwości pomocy rodzinnej i instytucjonalnej zostały wyczerpane.

pobyt ze względu na stan zdrowia

ZOL jest dedykowany osobom, które wymagają stałego nadzoru lekarskiego, pielęgniarskiego i rehabilitacji. Celem jest kontynuacja leczenia poszpitalnego oraz poprawa sprawności.

Wiek oraz trudna sytuacja socjalna nie są wskazaniem do umieszczenia w ZOL.

opieka medyczna w ograniczonym zakresiecałodobowa opieka medyczna
kryterium przyjęcia: wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznejkryterium przyjęcia: ocena stanu zdrowia w skali Barthel
wynik badania pacjenta wg skali Barthel nie może przekroczyć 40 punktów na 100
czas pobytu – nieograniczony

Zgodnie z decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej może być to pobyt stały lub okresowy.

czas pobytu: ograniczony, pobyt tylko na okres rekonwalescencji

Może być to:
pobyt czasowy – maksymalnie do 6 miesięcy
pobyt na czas nieokreślony – wówczas stan pacjenta jest oceniany w trakcie pobytu wg skali Barthel

odpłatność:

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danym DPS. 

Do wnoszenia opłaty za pobyt, poza mieszkańcem placówki, zobowiązani są członkowie rodziny (małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki). Jeżeli osoby te nie mogą pokryć kosztów, to pobyt sfinansuje gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

Uwaga! Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych wydatków w oparciu o obowiązek alimentacyjny oraz prawo do ściągnięcia wydatków w trybie egzekucyjnym.

odpłatność:

Pacjent płaci wyłącznie za pobyt i wyżywienie. Opłata ta nie może być wyższa niż 70% dochodu pacjenta (emerytury lub renty) oraz nie może przekroczyć 250% najniższej emerytury.

Koszt leczenia finansuje NFZ. NFZ pokrywa koszt:
– leków
– badań diagnostycznych
– transportu do poradni specjalistycznych
– potrzebnego sprzętu (chodzik, laska, wózek, kule, itp.)
– pieluch/pieluchomajtek

Rodzina nie ponosi żądnych kosztów.

ograniczona możliwość wyboru DPS

zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej osoba jest kierowana do DPS, zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania

możliwość wyboru dowolnego ZOL
nie ma rejonizacji
najczęściej długi czas oczekiwania na miejscenajczęściej długi czas oczekiwania na miejsce w ramach NFZ

Szczegółowe informacje o DPS i ZOL znajdziesz na poniższych stronach:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ (DPS)

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY (ZOL)