Jesteś w obszarze OPIEKI PUBLICZNEJ – SOCJALNEJ – CAŁODOBOWEJ.

Poniżej znajdziesz opisy poszczególnych świadczeń z tego obszaru. Jeśli szukasz pełnego zestawienia, przejdź na stronę:  Jakie są MOŻLIWOŚCI OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH W POLSCE?

TELEOPIEKA – PROGRAM GMINY

Wiele gmin prowadzi programy TELEOPIEKI dla starszych osób.

Są to zarówno maleńkie programy, w których uczestniczy 20 – 60 osób, jaki i bardzo duże, np. małopolski Tele- Anioł obejmujący kilka tysięcy osób.

Cel:

 • zapewnienie możliwości samotnym, starszym osobom wezwania pomocy (np. po upadku) przez 24/7,
 • umożliwienie seniorom jak najdłuższego samodzielnego i bezpiecznego funkcjonowania w domu,
 • dodatkowa forma usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,

zakres opieki:

 • Zakres opieki w programie określa gmina. Najczęściej jest to możliwość wezwania pomocy – wciśnięcia przycisku SOS na urządzeniu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Sygnał biegnie do centrum operacyjno-alarmowego lub do placówki medycznej, które po odebraniu sygnału kontaktuje się zdalnie z wzywającą pomocy osobą, a następnie postępuje wg ustalonego planu (powiadamia rodzinę/opiekunów lub jeśli jest taka konieczność wzywa służby ratownicze).
 • Gmina decyduje również o wyborze urządzeń używanych w programie – mogą być to opaski, breloki, telefony, odpowiednio skonfigurowane tablety.

czas objęcia opieką:

 • Ustalany przez gminę, w ramach określenia programu Teleopieki.
 • Monitorowanie sygnałów SOS, czyli możliwość wezwania pomocy, jest 24/7.

warunki objęcia opieką:

 • Gmina określa zasady udziału w programie. Najczęściej opieką są objęte samotne, starsze osoby z nadciśnieniem, cukrzycą lub niewydolnością krążenia.
 • O to jakie są warunki przystąpienia do programu, gdzie składać wniosek należy pytać w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania starszej osoby lub w Urzędzie Gminy. Najczęściej wymagane są:

– wniosek wraz z uzasadnieniem (wypełnienie formularza lub napisanie podania),

– dokumenty potwierdzające stan zdrowia (zaświadczenia od lekarzy, wyniki badań, zaświadczenie o niepełnosprawności).

koszt:

Art.50, punkt 6 Ustawy o pomocy społecznej: Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W zależności od decyzji Rady gminy może być to:

 • świadczenie bezpłatne
 • częściowo finansowane przez gminę (dopłata 50-80%)
 • odpłatne (stała, miesięczna opłata).

MIESZKANIE CHRONIONE – WSPIERANE

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, gminy prowadzą mieszkania chronione. Są to mieszkania:

 1. chronione treningowe oraz
 2. chronione wspierane.

Mieszkania chronione treningowe przeznaczone są na przykład dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają samodzielne życie po pobycie w rodzinie zastępczej lub dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy.

Mieszkania chronione wspierane dedykowane są osobom:

– niepełnosprawnym fizycznie lub z zaburzeniami psychicznymi (np. z chorobami otępiennymi),

– w podeszłym wieku lub przewlekle chorym.

Jest to alternatywa dla osób, które nie wymagają 24-o godzinnej opieki w Domu Pomocy Społecznej, a samodzielne mieszkanie staje się już problemem.

zakres opieki w mieszkaniach chronionych wspieranych:

 • usługi bytowe,
 • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, np. pomoc w przemieszczaniu się,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • możliwość utrzymania posiadanego poziomu sprawności,
 • rozwijanie kontaktów społecznych, kontakt z innymi osobami.

czas objęcia opieką:

Zgodny z decyzją o skierowaniu do mieszkania chronionego. Może być to skierowanie na czas określony, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – na czas nieokreślony.

warunki objęcia opieką:

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej.

Przyznanie świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

koszt:

 • Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej wysokość opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.
 • Osoba kierowana nie ponosi opłat jeżeli jej dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Jak znaleźć MIESZKANIE CHRONIONE?

 • Należy pytać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub Urzędzie Gminy
 • Można również skorzystać z Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej: https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS

W Pomocniku możesz zobaczyć jak to zrobić

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ (DPS)

inne nazwy: DPS, można jeszcze znaleźć nazwę: Zakład Opieki Społecznej

Dom Pomocy Społecznej jest dedykowany dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania, którym nie można zapewnić wystarczającej pomocy w formie usług opiekuńczych, a wszystkie możliwości pomocy rodzinnej i instytucjonalnej zostały wyczerpane.

W DPS jest zapewniona podstawowa opieka lekarska, ale celem placówek jest zapewnienie pensjonariuszom opieki, a nie specjalistycznego leczenia.

Domy Pomocy Społecznej są prowadzone przez:
a) jednostki samorządu terytorialnego,
b) kościół katolicki lub inny związek wyznaniowy,
c) fundacje i stowarzyszenia,
d) pozostałe osoby prawne,
e) osoby fizyczne.

Typy Domów Pomocy Społecznej:
– dla osób w podeszłym wieku,
– dla osób przewlekle somatycznie chorych,
– dla osób przewlekle psychicznie chorych,
– dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
– dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
– dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
– dla osób uzależnionych od alkoholu.
Praktyką jest łączenie grup, np: osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

zakres opieki:

Dom Pomocy Społecznej zapewnia pensjonariuszom wszystkie niezbędne środki do życia i opieki. Świadczy usługi:

 • bytowe: zamieszkanie, wyżywienie, odzież, etc.,
 • opiekuńcze: pielęgnacja, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, świadczenia zdrowotne,
 • wspomagające: podnoszenie sprawności, aktywizacja, wspieranie w utrzymywaniu kontaktów z rodziną oraz lokalną społecznością, pomoc w załatwieniu osobistych spraw.
Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest do ZOL/ZPO.

Warto wiedzieć! W DPS umieszczane są osoby, które muszą zostać objęte opieką zgodnie z decyzją sądu, np. na wniosek pracowników opieki społecznej.

czas objęcia opieką:

pobyt stały lub okresowy

warunki objęcia opieką:

Złożenie wniosku do GOPS/MOPS właściwego dla miejsca zamieszkania starszej osoby.

GOPS/MOPS znajdziesz w  Rejestrze Jednostek Pomocy Społecznej.  Jako kryterium wyszukiwania w górnym pasku wybierz  Ośrodek pomocy społecznej.

Niezbędne są poniższe dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. Mogą go złożyć:
  – starsza osoba ubiegająca się o pobyt,
  opiekun prawny starszej osoby,
  – w szczególnych przypadkach – pracownik pomocy społecznej.
 1. Dokumenty potwierdzające stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza POZ wskazujące na konieczność całodobowej opieki, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie od psychiatry w przypadku chorób psychicznych, etc.).
 2. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową osoby kierowanej (decyzja o przyznaniu zasiłku lub wysokości świadczenia rentowo-emerytalnego).
 3. Pisemna zgoda na umieszczenie w DPS podpisana przez seniora lub jego opiekuna prawnego.
 4. Zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt przez osobę ubiegającą się lub jej opiekuna prawnego.
 5. Postanowienia sądowe w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych.

W ciągu 30 dni ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję. Podstawą jest wywiad środowiskowy, który przeprowadzają pracownicy pomocy społecznej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Wywiad obejmuje:
– sprawdzenie sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej seniora,
wywiad środowiskowy w rodzinie seniora (u osób zobowiązanych do opieki i ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w DPS).

OPS przyznając miejsce kieruje seniora do placówki o odpowiednim profilu, np. dla osób przewlekle somatycznie chorych. Jeśli w DPS na terenie gminy, nie będzie miejsca i czas oczekiwania będzie długi, OPS może wystąpić z wnioskiem o miejsce w DPS w gminie zlokalizowanej jak najbliżej miejsca zamieszkania seniora.

koszt:

Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, ustalonego i ogłoszonego w formie uchwały do 31 marca każdego roku w dzienniku urzędowym przez starostę / prezydenta miasta. Uchwały te są zamieszczone w dzienniku urzędowym każdego województwa.

Zgodnie z art. 61 Ustawy o pomocy społecznej do wnoszenia opłaty zobowiązani są:

 • w pierwszej kolejności mieszkaniec (kwota nie może przekroczyć 70% dochodów własnych, np. emerytury lub renty),
 • w drugiej kolejności rodzina (osoby, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny – małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki).

Jeżeli osoby te nie mogą lub nie chcą pokryć kosztów pobytu to sfinansuje je gmina, z której osoba została skierowana do DPS. Gmina ma prawo dochodzenia zwrotu wydatków w oparciu o obowiązek alimentacyjny oraz prawo do ściągnięcia wydatków w trybie egzekucyjnym.

Jeżeli Senior w przeszłości krzywdził lub zaniedbywał rodzinę to może ona uchylić się od alimentacji zgodnie z art. 144 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 64 Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Domy Pomocy Społecznej podlegają nadzorowi i kontroli wojewodów.

Jak znaleźć listę DPS dla danego województwa, powiatu, gminy?

sposób I: Rejestry DPS są zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych wojewodów.

Tu link do rejestru DPS dla województwa mazowieckiego: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejest-domow-pomocy-spolecznej

sposób II: Można jest również znaleźć na stronie Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej: https://rjps.mpips.gov.pl/

Polecam:

W Pomocniku znajdziesz podpowiedź jak znaleźć DPS-y na stronie domyopieki.pl

RODZINNY DOM POMOCY

inna nazwa: Rodzinny Dom Opieki, RDP

Rodzinny dom pomocy świadczy całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, którego właścicielem lub najemcą jest osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego.

Są dwa rodzaje RDP:

 • rodzinny dom pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu wieku (dom dla osób starszych),
 • rodzinny dom pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności.

Starsze, niepełnosprawne osoby są kierowane do domu dla osób starszych. W jednym budynku nie może być więcej niż jeden RDP.

zakres opieki:

 • Zakres świadczeń jest zbliżony do oferowanych w Domu Pomocy Społecznej (DPS).
 • Świadczenia uwzględniają: stan zdrowia, sprawność fizyczną i psychiczną oraz potrzeby mieszkańca.
 • Są to:
  – usługi bytowe (zamieszkanie, wyżywienie, środki higieny osobistej i czystości, etc.),
  – usługi opiekuńcze (pomoc w kąpaniu i ubieraniu, pomoc w przyjmowaniu leków, opieka higieniczna, etc.),
  – pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
  – pomoc w zakupie odzieży, obuwia i innych niezbędnych artykułów osobistych.

czas objęcia opieką:

 • pobyt okresowy, tzw. przystosowawczy – trwa nie krócej niż 3 miesiące
 • po okresie przystosowawczym wydawana jest decyzja na pobyt stały

warunki objęcia opieką:

 1. Decyzja ośrodka pomocy społecznej w sprawie skierowania do rodzinnego domu pomocy. Niezbędne do jej wydania są:
  • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego,
  • zaświadczenie lekarza POZ, uzupełnione wskazaniem pielęgniarskim dot. zakresu usług opiekuńczych,
  • dowód otrzymywania emerytury, renty lub zasiłku stałego.
 1. Umowa ustalająca sposób świadczenia usług bytowych i opiekuńczych, podpisana przez skierowaniem do RDP.

koszt:

 1. Pobyt jest odpłatny do wysokości odpowiadającej miesięcznym wydatkom, ustalonym w umowie dot. prowadzenia rodzinnego domu pomocy między gminą a osobą prowadzącą RDP.
 2. Zgodnie z art. 61 Ustawy o pomocy społecznej do wnoszenia opłaty zobowiązani są:
  • w pierwszej kolejności mieszkaniec (kwota nie może przekroczyć 70% dochodów własnych, np. emerytury lub renty),
  • w drugiej kolejności rodzina (osoby, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny – małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki).

Jeżeli osoby te nie mogą lub nie chcą pokryć kosztów pobytu to sfinansuje je gmina, z której osoba została skierowana do DPS.  Gmina ma prawo dochodzenia zwrotu wydatków w oparciu o obowiązek alimentacyjny oraz prawo do ściągnięcia wydatków w trybie egzekucyjnym.

Jeżeli Senior w przeszłości krzywdził lub zaniedbywał rodzinę to może ona uchylić się od alimentacji zgodnie z art. 144 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 64 Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 1. Opłatę za pobyt wnosi się na konto gminy.

Warto wiedzieć:

 • RDP ( zależności od zasięgu działania) podlegają nadzorowi wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 • Usługi bytowe i opiekuńcze realizuje bezpośrednio osoba fizyczna prowadzącą RDP. A jeżeli RDP prowadzi organizacja pożytku publicznego to osoba, która kieruje rodzinnym domem pomocy. Osoby te mogą korzystać z pomocy innych osób, a liczba osób pomagających musi być adekwatna do potrzeb mieszkańców.

Jak znaleźć rodzinne domy pomocy w województwie, powiecie, gminie?     

Rodzinne domy pomocy są wpisane do rejestru prowadzonego przez każdego wojewodę: Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.

Rejestry opublikowane są na stronach urzędów wojewódzkich. Poniżej link do rejestru  województwa mazowieckiego: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstawie-przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczej

informacje na dzień: 27.07.2020

aktualizacja: 20.05.2021