Jesteś w obszarze OPIEKI PUBLICZNEJ – > ZDROWOTNEJ –>  CAŁODOBOWEJ.

Poniżej znajdziesz opisy poszczególnych świadczeń z tego obszaru. Jeśli szukasz pełnego zestawienia, przejdź na stronę:  Jakie są MOŻLIWOŚCI OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH W POLSCE?

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY (ZOL)

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY (ZOL)

inne nazwy: ZOL, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (ZPO), Zakład Leczniczo-Opiekuńczy, Zakład Opieki Leczniczej

ZOL jest dedykowany osobom, które przebyły leczenie szpitalne, nie wymagają już hospitalizacji, ale ich stan zdrowia wymaga dalszego, stałego nadzoru lekarskiego, pielęgniarskiego i rehabilitacji.

ZOL jest przeznaczony dla osób, które mają problemy zdrowotne. Wskazaniem do umieszczenia w nim nie jest trudna sytuacja socjalna.

Są ZOL przy:
1) PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ – prowadzą je gminy, powiaty, samorządy wojewódzkie,
2) NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ – prowadzonych przez:
– fundacje, stowarzyszenia,
– kościoły/ związki wyznaniowe,
– osoby prawne,
– osoby fizyczne,
– spółki nie mające osobowości prawnej.

Oprócz ZOL o profilu ogólnym, są również placówki specjalistyczne:
a) dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,
b) dla pacjentów z chorobą Alzheimera,
c) dla chorych psychicznie.

Do ZOL o profilu ogólnym nie kwalifikuje się osób:
a) z  chorobą nowotworową,

b) z poważnymi zaburzeniami psychicznymi

zakres opieki:

 • Całodobowe, stacjonarne świadczenia długoterminowej opieki medycznej i pielęgnacji.

Cel: przywrócenie pacjentowi jak największej sprawności fizycznej i psychicznej, aby powrócił do samodzielnego funkcjonowania w domu.

 • ZOL zapewnia pacjentom nieodpłatnie:
  – produkty lecznicze,
  – badania diagnostyczne i transport do poradni specjalistycznych,
  – niezbędne przedmioty ortopedyczne (chodziki, laski, wózki, kule, etc.),
  – pieluchy / pieluchomajtki.

ZOL zapewnia tylko podstawowy zakres opieki i rehabilitacji.

czas objęcia opieką:

 1. Opieka tylko na czas rekonwalescencji po leczeniu szpitalnym.
 2. Jeżeli pacjent został skierowany do ZOL/ZPO:
  a) na pobyt czasowy – to maksymalny czas pobytu wynosi 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie tego okresu po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  b) na czas nieokreślony – wówczas stan pacjenta w trakcie pobytu jest oceniany na koniec każdego kalendarzowego miesiąca wg skali Barthel. Jeżeli ocena wyniesie 40 punktów lub mniej – opieka w ZOL będzie kontynuowana. Jeżeli stan pacjenta poprawi się (ocena będzie wyższa niż 40 punktów) NFZ będzie refundować koszty leczenia i pobytu do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego – pacjent zostanie wypisany do domu.
 3. Obowiązuje kolejka przyjęć – czas oczekiwania na miejsce jest różny dla poszczególnych województw i placówek.
 4. Termin przyjęcia do danego ZOL ustala Pielęgniarka Koordynująca – kontaktuje się z pacjentem lub opiekunem, aby potwierdzić termin.

warunki objęcia opieką:

Jakie dokumenty są wymagane?

 1. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wystawia:
  – lekarz prowadzący pacjenta w szpitalu, lub
  lekarz pierwszego kontaktu (lekarz POZ) – gdy pacjent jest w domu, lub
  – lekarz anestezjolog – gdy pacjent jest wentylowany mechanicznie.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

 1. Wywiad pielęgniarski z oceną zapotrzebowania na opiekę wg skali Barthel – wystawia je:
  – pielęgniarka w oddziale szpitalnym, lub
  – pielęgniarka środowiskowa w przychodni (pielęgniarka POZ) – gdy pacjent przebywa w domu.

Do ZOL, kwalifikowani są pacjenci, których ocena wyniosła maksymalnie 40 punktów. Jeżeli ocena jest wyższa – nie można skorzystać ze świadczenia finansowanego przez NFZ.

Wzór dokumentu wywiadu stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

 1. Zgodę na umieszczenie w ZOL (jest to oświadczenie podpisywane przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego)
 2. Ewentualnie pełnomocnictwo pacjenta do załatwiania spraw w jego imieniu
 3. Ksero odcinka emerytury bądź renty, lub decyzji o przyznaniu zasiłku stałego
 4. Deklaracja zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz dostępu do jego dokumentacji medycznej
 5. Bardzo często wymagane są również:
  – obustronne ksero dowodu osobistego,
  – obustronne ksero legitymacji ubezpieczeniowej,
  – aktualne wyniki badań krwi (glukoza, OB, morfologia, mocznik, HBS, anty – HCV, potas) oraz badania ogólnego moczu; w przypadku pacjentów wentylowanych mechanicznie wymagane są aktualne parametry wentylacji

Dokumenty można złożyć tylko do jednego, wybranego ośrodka.

koszt:
gdy zakład MA podpisaną umowę z NFZ na świadczenia opiekuńczo-lecznicze:

 1. Koszt leczenia pokrywa NFZ. Pacjent ponosi tylko koszt zakwaterowania i wyżywienia – opłata ta nie może być wyższa niż 70% dochodu pacjenta (emerytury/renty) oraz nie może przekroczyć 250% najniższej emerytury. Pozostałe 30% kosztu zakwaterowania i wyżywienia dopłaca NFZ.
 2. Do ZOL przyjmowani są wszyscy chorzy spełniający kryteria – wysokość emerytury/renty pacjenta nie ma znaczenia.
 3. Rodzina nie ponosi żadnych kosztów.

gdy zakład NIE MA podpisanej umowy z NFZ na świadczenia opiekuńczo-lecznicze:

pacjent pokrywa 100% kosztów pobytu

Jak znaleźć ZOL/ZPO świadczący usługę w ramach NFZ?

sposób I:

Korzystając ze zakładki „Wyszukiwanie uniwersalne” na stronie: https://gsl.nfz.gov.pl

W polu świadczenie należy wybrać: świadczenia opiekuńczo-lecznicze oraz świadczenia całodobowe pielęgnacyjno-opiekuńcze

W Pomocniku możesz zobaczyć jak to zrobić.

sposób II:

Korzystając ze strony: https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/zaklad-oddzial-opiekunczo-leczniczy/

 • Wybieramy ‘kafel’ województwa ze środkowego obszaru np. „Mazowieckie”
 • Pod tytułem „Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy” na seledynowym tle są wymienione miasta – wystarczy kliknąć na wybrane

Tu zobaczysz również opinie o poszczególnych placówkach.

Można również korzystać z innych stron, ale te dwa sposoby są wg mnie najprostsze.

Jak sprawdzić czas oczekiwania na miejsce?

Informacje o czasie oczekiwania na miejsce lub placówki, z najkrótszym czasem można znaleźć na stronie https://www.pacjent.gov.pl/terminy-leczenia lub na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

W polu „jakiego świadczenia szukasz” należy wpisać: ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY oraz ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

W Pomocniku możesz zobaczyć jak to zrobić.

SZPITAL, oddziały: geriatryczny, medycyny paliatywnej

inne oddziały: psychogeriatryczny

zakres opieki:

świadczenie medyczne – całodobowy nadzór lekarski i pielęgniarski

czas objęcia opieką:

określa lekarz prowadzący pacjenta w szpitalu

warunki objęcia opieką:

 • Skierowanie od lekarza POZ do szpitala na oddział geriatryczny/ medycyny paliatywnej/ psychogeriatryczny.
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejka przyjęć. Gdy na skierowaniu jest adnotacja „Pilne” lekarz dyżurujący, w oparciu o ocenę pacjenta, decyduje o terminie przyjęcia.

koszt:

Świadczenie realizowane zgodnie z prawem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, emeryci i renciści korzystają ze świadczenia bezpłatnie.

Jak znaleźć szpital, który prowadzi oddział geriatryczny w ramach NFZ? Jak sprawdzić czas oczekiwania na miejsce?

sposób I: na stronie https://www.pacjent.gov.pl/terminy-leczenia

sposób II: na stronie https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/oddzial-geriatryczny/

 • Wybieramy ‘kafel’ województwa ze środkowego obszaru np. „Mazowieckie”
 • Pod tytułem „Oddział geriatryczny” na seledynowym tle są wymienione miasta – wystarczy kliknąć na wybrane
 • Przy każdej placówce widnieje średni czas oczekiwania na miejsce oraz ocena i opinie dla placówki

HOSPICJUM STACJONARNE

Hospicjum jest dedykowane pacjentom w terminalnym stadium nieuleczalnej choroby, gdy leczenie przyczynowe choroby zostało zakończone.

Schorzeniami kwalifikującymi do objęcia opieką hospicyjną są:

 • nowotwory
 • następstwa zapalnych chorób układu nerwowego
 • choroba wywołana przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV);
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (OUN)
 • stwardnienie rozsiane
 • kardiomiopatia
 • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 • owrzodzenia odleżynowe

Uwaga! Podstawą do objęcia hospicyjną opieką nie są „starość” oraz utrata sprawności związana z wiekiem.

zakres opieki:

 • stacjonarna opieka medyczna i pielęgnacyjna,
 • kompleksowa pomoc w łagodzeniu bólu i cierpienia, oraz poprawie jakości życia,
 • ale też pomoc w ważnych dla pacjenta sprawach, np. pomoc w spisaniu testamentu, pojednaniu z inną osobą, etc.

czas objęcia opieką:

 • Uwaga!: Mała liczba miejsc oraz wymóg NFZ, aby minimum 90% wśród pacjentów stanowili pacjenci onkologiczni, powoduje wydłużony czas oczekiwania dla pozostałych pacjentów.
 • Czas objęcia opieką – do 6-u miesięcy, ale okres ten może być wydłużony z uzasadnieniem lekarza.

warunki objęcia opieką:

 1. Skierowanie od lekarza POZ lub lekarza prowadzącego, jeśli pacjent jest w szpitalu lub innej placówce.
 2. Dokument potwierdzający, że leczenie przyczynowe choroby podstawowej zostało zakończone.
 3. Pisemna zgoda na objęcie opieką w hospicjum  – pismo napisane przez chorego lub jego opiekuna prawnego, a jeśli pacjent nie może pisać – przez członka rodziny lub opiekuna.

koszt:

 • pacjent nie ponosi żadnych opłat za leki i środki opatrunkowe
 • koszty leczenia są refundowane przez NFZ (jeśli placówka ma umowę z NFZ) oraz darczyńców (sponsorzy, zbiórki charytatywne)
 • ze świadczenie mogą korzystać również osoby nieubezpieczone.

Jak znaleźć hospicjum stacjonarne?

sposób I:

Korzystając ze strony: https://www.hospicja.pl/0-szukam-hospicjum  uwaga! link aktualnie nie działa

sposób II:

Korzystając z zakładki „Wyszukiwanie uniwersalne” na stronie: https://gsl.nfz.gov.pl ,  w polu świadczenie należy wybrać: Hospicjum stacjonarne

sposób III:

Korzystając ze strony: https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/poradnia-medycyny-paliatywnej/

sposób IV:

Korzystając ze strony: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ , w polu „jakiego świadczenia szukasz” należy wpisać: HOSPICJUM STACJONARNE/ STACJONARNY OŚRODEK OPIEKI PALIATYWNEJ

Jeśli szukasz informacji dot. hospicjum to polecam te strony:  

https://www.hospicja.pl/

https://mistrzpolikarp.pl/

HOSPICJUM STACJONARNE – OPIEKA WYRĘCZAJĄCA DO 10 DNI

Opieka wyręczająca polega na przyjęciu do hospicjum stacjonarnego lub na oddział medycyny paliatywnej pacjenta, na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Powodem Opieki wyręczającej mogą być: choroba opiekuna, urlop opiekuna, remont w domu, etc.

zakres opieki:

taki jak jest w hospicjum stacjonarnym

czas objęcia opieką:

do 10 dni

warunki objęcia opieką:

skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty, np. onkologa

koszt:

 • pacjent nie ponosi żadnych opłat za leki i środki opatrunkowe
 • koszty leczenia są refundowane przez NFZ (jeśli placówka ma umowę z NFZ) oraz darczyńców (sponsorzy, zbiórki charytatywne)
 • ze świadczenie mogą korzystać również osoby nieubezpieczone.

informacje na dzień: 27.07.2020

aktualizacja: 20.05.2021