Jesteś w obszarze OPIEKI PUBLICZNEJ – ZDROWOTNEJ – GODZINOWEJ.

Poniżej znajdziesz opisy poszczególnych świadczeń z tego obszaru. Jeśli szukasz pełnego zestawienia, przejdź na stronę:  Jakie są MOŻLIWOŚCI OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH W POLSCE?

PIELĘGNIARKA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

inne nazwy: pielęgniarka POZ, pielęgniarka środowiskowa

zakres opieki:

Wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę. Najczęściej są to:

 • podawanie leków, w tym wykonywanie iniekcji (domięśniowych, dożylnych, podskórnych, śródskórnych) oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
 • zakładanie i zmiana opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia,
 • zdjęcie szwów,
 • cewnikowanie pęcherza moczowego oraz usuwanie cewnika,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i trudno gojących się ranach,
 • pobranie materiału do badań diagnostycznych,
 • ocena oraz monitorowanie bólu.

Dodatkowo pielęgniarka POZ zajmuje się:

 • edukacją pacjenta i opiekunów w zakresie: opieki i pielęgnacji, profilaktyki zdrowia, zapobieganiu odleżynom,
 • rehabilitacją przyłóżkową i usprawnieniem ruchowym,
 • ustalaniem diety dla przewlekle chorych,
 • ordynowaniem określonych wyrobów medycznych, np. pieluchomajtek, podkładów, cewników i wystawianiem na nie zleceń i recept,
 • ordynowaniem leków zawierających określone substancje czynne (z wyłączeniem leków bardzo silnie działających, środków odurzających, substancji psychotropowych) oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wystawianiem na nie recept.

Rolą pielęgniarki POZ jest wykonywanie zabiegów medycznych zleconych przez lekarza oraz nauczenie rodziny chorego samodzielnej opieki i pielęgnacji pacjenta. Pielęgniarka POZ wystawia również recepty na pieluchy i podkłady refundowane przez NFZ.

czas objęcia opieką:

 • Częstotliwość wizyt oraz czas objęcia opieką określa lekarz POZ lub lekarz specjalista.
 • Wizyty realizowane są od poniedziałku do piątku, najczęściej w godz. 8.00 – 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

warunki objęcia opieką:

 1. Skierowanie od LEKARZA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
 2. Kontakt z przychodnią, w której zadeklarowaliśmy wybór pielęgniarki POZ w celu umówienia pierwszej wizyty.

koszt:
bezpłatne dla emerytów i rencistów, zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

PIELĘGNIARSKA DOMOWA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (w ramach NFZ)

inna nazwa: długoterminowa opieka pielęgniarska

zakres opieki:

Długoterminowa opieka pielęgniarska jest dedykowany osobom, które nie wymagają leczenia w warunkach szpitalnych, ale ich stan zdrowia i stopień sprawności wymagają nadzoru pielęgniarskiego.

Celem długoterminowej opieki pielęgniarskiej jest:

 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, edukacja zdrowotna,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (np. leczenie przewlekłych ran),
 • pomoc w pozyskaniu sprzętu umożliwiającego funkcjonowanie pacjenta w domu.

Pielęgniarka wykonuje zabiegi zlecone przez lekarza POZ lub lekarza prowadzącego, jeśli pacjent przebywał wcześniej w szpitalu. Najczęściej są to:

 • podawanie leków, w tym wykonywanie iniekcji (domięśniowych, dożylnych, podskórnych, śródskórnych) oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
 • zakładanie i zmiana opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia,
 • zdjęcie szwów,
 • cewnikowanie pęcherza moczowego oraz usuwanie cewnika,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i trudno gojących się ranach,
 • pobranie materiału do badań diagnostycznych,
 • ocena oraz monitorowanie bólu.

Pielęgniarka zajmuje się również:

 • ordynowaniem określonych wyrobów medycznych (np. pieluchomajtek, podkładów, cewników, strzykawek) – wystawia zlecenia i recepty na wyroby medyczne refundowane przez NFZ
 • ordynowaniem leków zawierających określone substancje czynne (z wyłączeniem leków bardzo silnie działających, środków odurzających, substancji psychotropowych), oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wystawianiem na nie recept.

czas objęcia opieką:

 • Liczba godzin jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta.
 • Domowe wizyty pielęgniarki odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00, nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu.
 • W uzasadnionych przypadkach wizyty mogą być również w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 • Czas objęcia opieką określa lekarz POZ. Dodatkowo pielęgniarka na koniec każdego kalendarzowego miesiąca ocenia stan pacjenta wg skali Barthel. Jeżeli ocena będzie wyższa niż 40 punktów, NFZ będzie refundować koszt opieki tylko do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego.

warunki objęcia opieką:

 1. Skierowanie od LEKARZA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.
 2. Karta oceny stanu zdrowia i jego zapotrzebowania na opiekę wg skali Barthel – wystawia ją pielęgniarka POZ

Do długoterminowej opieki pielęgniarskiej kwalifikowani są pacjenci, których ocena w skali Barthel wyniosła maksymalnie 40 punktów. Jeżeli ocena jest wyższa – nie można skorzystać ze świadczenia w ramach NFZ.

 1. Do długoterminowej opieki pielęgniarskiej nie kwalifikuje się osób uzależnionych (od alkoholu/narkotyków), w ostrej fazie choroby psychicznej lub w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej.
 2. Pacjenci, nie mogą w tym samym czasie korzystać z opieki hospicjum domowego lub domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

koszt:

Bezpłatne dla emerytów i rencistów, zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM)

Pierwsze Dzienne Domy Opieki Medycznej powstały w 2016 roku, w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich. Rozwój DDOM jest kontynuowany – powstają nowe placówki i nadal można korzystać ze świadczenia bezpłatnie.

W DDOM może przebywać równocześnie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 pacjentów.

zakres opieki:

DDOM jest przeznaczony dla osób szczególnie powyżej 65 roku życia, które w ciągu ostatnich 12-u miesięcy przebywały w szpitalu i nie wróciły do pełnej sprawności, ale nie wymagają już całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Zakres:

 • kontynuacja leczenia – świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne,
 • opieka pielęgniarska, nadzór lekarski,
 • badania diagnostyczne oraz konsultacje lekarskie, w tym ocena sprawności funkcjonalnej, poznawczej, wydolności krążenia, stan odżywienia, ryzyko upadków. U osób powyżej 65 r.ż. wykonywana jest całościowa ocena geriatryczna (COG),
 • edukacja w zakresie samoopieki oraz samopielęgnacji, przygotowanie rodziny/opiekunów do kontynuowania opieki,
 • usprawnianie ruchowe,
 • terapia zajęciowa,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • doradztwo w zakresie wyboru niezbędnego wyrobu medycznego (np. balkonika, kul, aparatu do mierzenia ciśnienia, etc.),
 • wyżywienie

czas objęcia opieką:

Określany indywidualnie – minimalny okres to 30 dni, maksymalny – 120 dni

Czas przebywania w DDOM: od poniedziałku do piątku, najczęściej 8-10 godzin dziennie. Czas przebywania może być zmniejszany wraz z poprawą zdrowia, ale nie może być krótszy niż 4 godziny dziennie.

warunki objęcia opieką:

 1. Do DDOM przyjmowani są pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 12-u miesięcy przebywali w szpitalu oraz w ocenie wg skali Barthel otrzymali 40-65 punktów.
 2. Wymagane dokumenty:
  a) skierowanie do Dziennego domu opieki medycznej – wystawia je:

  b) wywiad pielęgniarski z oceną zapotrzebowania na opiekę wg skali Barthel – wystawia je:

  • pielęgniarka w oddziale szpitalnym lub
  • pielęgniarka POZ – gdy pacjent przebywa w domu.

koszt:

Świadczenie realizowane zgodnie z prawem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z ustawą emeryci i renciści korzystają bezpłatnie.

Jak znaleźć DDOM świadczący usługi w ramach NFZ?

Niestety, nie znalazłam żadnych rejestrów i list. Konieczne jest wyszukiwanie DDOM w poszczególnych miastach, gminach.

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

zakres opieki:

 • Świadczenie realizowane w formie:

– porad ambulatoryjnych,
– wizyt domowych (maksymalnie 2 wizyty w tygodniu) – gdy pacjent jest osobą leżącą.

 • Porady lekarza, pielęgniarki oraz innych specjalistów, np. psychologa, fizjoterapeuty, mające na celu pomoc w opiece nad pacjentem.

Cele opieki paliatywnej: łagodzenie bólu, cierpienia, poprawa jakości życia, wsparcie psychologiczne

czas objęcia opieką:

Do 6-u miesięcy, ale okres ten może być wydłużony wraz z uzasadnieniem lekarza.

warunki objęcia opieką:

Skierowanie, wystawione przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę

koszt:

 • Świadczenie bezpłatne, gdy placówka ma umowę z NFZ.
 • Ze świadczenie mogą korzystać również osoby nieubezpieczone.

Jak znaleźć Poradnię medycyny paliatywnej w ramach NFZ?

sposób I:

Korzystając z zakładki „Wyszukiwanie uniwersalne” na stronie: https://gsl.nfz.gov.pl  w polu świadczenie należy wybrać: Medycyna paliatywna

sposób II:

Korzystając ze strony: https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/poradnia-medycyny-paliatywnej/

Można również korzystać z innych stron, ale te dwa sposoby są wg mnie najprostsze.

HOSPICJUM DOMOWE

Hospicjum jest dedykowane pacjentom w terminalnym stadium nieuleczalnej choroby, gdy leczenie przyczynowe choroby zostało zakończone. Pacjent pod opieką hospicjum domowego nadal może korzystać z innych świadczeń opieki zdrowotnej, np. konsultacji w poradni leczenia bólu, konsultacji u lekarza specjalisty lub  chemioterapii, radioterapii – w celu łagodzenia objawów choroby.

Schorzeniami kwalifikującymi do objęcia opieką hospicyjną są:

 • nowotwory
 • następstwa zapalnych chorób układu nerwowego
 • choroba wywołana przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV);
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (OUN)
 • stwardnienie rozsiane
 • kardiomiopatia
 • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 • owrzodzenia odleżynowe

zakres opieki:

 • Wizyty lekarza i pielęgniarki oraz innych specjalistów, np. psychologa, fizjoterapeuty, w celu pomocy w domowej opiece nad pacjentem, w terminalnym stadium nieuleczalnej choroby.
 • Łagodzenie bólu – dobór leków oraz sposobu ich aplikowania.
 • Łagodzenie cierpienia, poprawa komfortu życia, wsparcie psychologiczne – opieką obejmowany jest pacjent, ale też opiekun/rodzina.
 • Edukacja w zakresie:

– przyjmowania leków i łagodzenia bólu – praktyczne porady, mało znane sposoby,

– niwelowanie objawów choroby oraz skutków ubocznych lekarstw (np. suchość jamy ustnej, zaparcia, nudności, uporczywa czkawka, etc.)

– pielęgnacji pacjenta (np. przekręcanie, pionizacja, jedzenie, dbanie o higienę, etc.),

 • Profilaktyka oraz leczenie odleżyn.
 • Ordynowanie potrzebnych wyrobów medycznych (np. pieluchomajtek, podkładów, cewników, strzykawek) i wystawianie druku zapotrzebowania w ramach przysługujących limitów NFZ.
 • Możliwość bezpłatnego (lub za niewielką opłatą) wypożyczenia sprzętu i aparatury medycznej, np. materaca przeciwodleżynowego, łóżka rehabilitacyjnego, aparatu tlenowego, wózka inwalidzkiego, etc.

czas objęcia opieką:

 • Wizyty lekarza odbywają się najczęściej 1 raz w tygodniu, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. Pielęgniarka odwiedza pacjenta 3 razy w tygodniu lub częściej, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. O wizytach dodatkowych specjalistów decyduje lekarz.

Hospicjum domowe jest dostępne dla pacjenta i jego rodziny przez całą dobę (24/7).

 • Czas objęcia opieką – do 6-u miesięcy, ale okres ten może być wydłużony z uzasadnieniem lekarza.
 • Uwaga!: Mała liczba miejsc i narzucane przez NFZ limity osób objętych opieką hospicjum, mogą powodować konieczność czekania kilku dni na pierwszą wizytę lekarza. Nie warto zwlekać z rejestracją w hospicjum.

warunki objęcia opieką:

 1. Skierowanie od lekarza POZ lub lekarza prowadzącego, jeśli pacjent jest w szpitalu lub innej placówce.
 2. Dokument potwierdzający, że leczenie przyczynowe choroby podstawowej zostało zakończone.
 3. Pisemna zgoda na objęcie opieką hospicjum domowego – pismo napisane przez chorego lub jego opiekuna prawnego, a jeśli pacjent nie może pisać – przez członka rodziny lub opiekuna.
 4. Pacjent pod opieką hospicjum domowego nadal może korzystać z innych świadczeń opieki zdrowotnej, za wyjątkiem Pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej.
 5. Hospicja domowe (ze względu na drogę jaką musi pokonać lekarz i pielęgniarka) obejmują opieką pacjentów mieszkających w promieniu ok. 30 kilometrów od siedziby placówki.

koszt:

 • Koszty leczenia są refundowane przez NFZ (jeśli placówka ma umowę z NFZ) oraz darczyńców (sponsorzy, zbiórki charytatywne).
 • Ze świadczenie mogą korzystać również osoby nieubezpieczone.
 • W hospicjum domowych chory ponosi opłaty za leki i środki opatrunkowo – pomocnicze (strzykawki, podkłady, etc.), w przeciwieństwie do hospicjum stacjonarnego, w którym leki i środki opatrunkowo-pomocnicze są w ramach świadczenia.

Jak znaleźć hospicjum domowe?

sposób I:

Korzystając ze strony: https://www.hospicja.pl/0-szukam-hospicjum   uwaga! obecnie link nie działa

sposób II:

 • korzystając z zakładki „Wyszukiwanie uniwersalne” na stronie: https://gsl.nfz.gov.pl  w polu świadczenie należy wybrać: Hospicjum domowe

sposób III:

Korzystając ze strony: https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/hospicja-domowe/

Można również korzystać z innych stron, ale powyższe sposoby są wg mnie najprostsze.

Jeśli szukasz informacji dot. hospicjum to polecam te strony:
https://www.hospicja.pl/
https://mistrzpolikarp.pl/

informacje na dzień: 27.07.2020

aktualizacja: 20.05.2021