Jesteś w obszarze OPIEKI PUBLICZNEJ – SOCJALNEJ – GODZINOWEJ.

Poniżej znajdziesz opisy poszczególnych świadczeń z tego obszaru. Jeśli szukasz pełnego zestawienia, przejdź na stronę:  Jakie są MOŻLIWOŚCI OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH W POLSCE?

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Zgodnie z Ustawą z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Art.50:

 1. „Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Pomoc tę zapewnia gmina, w której mieszka starsza osoba. Realizuje ją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

zakres opieki:

 • czynności gospodarcze: zrobienie zakupów, posprzątanie, zrobienie prania, pomoc w zrobieniu opłat, przygotowanie posiłków, pomoc w załatwieniu spraw administracyjnych, etc.
 • czynności pielęgnacyjne – karmienie, mycie, kąpanie, ubieranie, zmiana pościeli, zapobieganie odparzeniom i odleżynom, etc.
 • pielęgnacja zalecona przez lekarza – np. podanie leków, rozdzielenie leków,
 • zapewnienie kontaktu z otoczeniem – np. stałe wizyty i rozmowy z pracownikami opieki społecznej, zabieranie na spotkania w Dziennych Domach Opieki

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, dostosowane do schorzenia oraz niepełnosprawności.

czas objęcia opieką:

Zgodnie z Art.50, punkt 5 Ustawy o pomocy społecznej: Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

 • OPS przyznając świadczenie określa liczbę przyznanych godzin w tygodniu.
 • Usługi najczęściej realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00 – 15.00

warunki objęcia opieką:

Jest to świadczenie socjalne – podstawą jego przyznania jest kryterium dochodowe oraz wywiad środowiskowy.

 1. Złożenie podania/ wniosku o usługi opiekuńcze w GOPS/MOPS właściwego dla miejsca zamieszkania starszej osoby. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przez dany OPS, najczęściej są to:
  – dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  – kserokopia odcinka emerytury lub renty (oryginał do wglądu),
  – zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza uzasadniające konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych,
  – orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli jest przyznane),
  – oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za usługi opiekuńcze/specjalistyczne usługi opiekuńcze
  – inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.
 1. W ciągu 14 dni roboczych (w sytuacjach interwencyjnych w ciągu 2 dni) Ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy. Celem wywiadu jest ustalenie sytuacji rodzinnej i finansowej starszej osoby.

W ramach wywiadu środowiskowego pracownik OPS:
– odwiedza starszą osobę w jej miejscu zamieszkania,
– rozmawia z członkami rodziny – ma prawo pytać ich o dochody,
– ustala faktyczne zapotrzebowanie na opiekę i wsparcie oraz określa priorytety.

 1. W ciągu miesiąca (jeśli sytuacja jest szczególnie trudna – w ciągu 2 miesięcy) OPS wydaje decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu świadczenia. Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni.

koszt:

Art.50, punkt 6 Ustawy o pomocy społecznej: Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 • Rada gminy (w formie uchwały) określa koszt 1 godziny usług opiekuńczych oraz 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w danej gminie.
 • Rada gminy może również w drodze uchwały podwyższyć kwoty kryterium uprawniającego do otrzymania świadczeń
 • Jeżeli kryterium dochodowe nie zostało przekroczone – świadczenie jest bezpłatne. Jeżeli zostało przekroczone – wymagana będzie dopłata według stawek i kryteriów określonych przez Radę gminy.

Polecam stronę:
https://ops.pl/

DOM DZIENNEGO POBYTU

inne nazwy: Dzienny Dom Opieki, Dzienny Dom Pomocy, Dzienny Dom Pobytu, DDP, Ośrodek Dziennego Pobytu, świetlica opiekuńcza

Placówki te są prowadzone przez samorządy miejskie lub gminne i podlegają lokalnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Część z nich powstała w ramach programu Senior+.

Celem placówki jest wspieranie osób, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, np. osobom z demencją.

zakres opieki:

 • kilkugodzinna opieka (najczęściej 8.00 – 16.00), od poniedziałku do piątku,
 • podstawowy nadzór medyczny,
 • jeden lub dwa posiłki,
 • terapie: zajęciowe, ruchowe, artystyczne, etc.
 • możliwość spędzenia czasu wśród innych seniorów, wspólne wyjścia do kina, teatru, rozwijanie zainteresowań,
 • niektóre placówki zapewniają transport z miejsca zamieszkania

czas objęcia opieką:

 • zgodnie z przyznanym świadczeniem przez OPS

warunki objęcia opieką:

Jest to świadczenie socjalne – podstawą jego przyznania jest kryterium dochodowe oraz wywiad środowiskowy.

Procedura ubiegania się o przyjęcie jest taka sama jak przy ubieganiu się o inne świadczenia z pomocy społecznej:

 1. Złożenie podania/ wniosku o przyjęcie do Dziennego Domu Pobytu w GOPS/ MOPS właściwego dla miejsca zamieszkania starszej osoby. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przez dany OPS, najczęściej są to:
  – dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  – kserokopia odcinka emerytury lub renty (oryginał do wglądu),
  – zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza,
  – orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli jest przyznane),
  – oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w DDP
  – inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.
 1. W ciągu 14 dni roboczych (w sytuacjach interwencyjnych w ciągu 2 dni) Ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy. Celem wywiadu jest ustalenie sytuacji rodzinnej i finansowej starszej osoby.

W ramach wywiadu środowiskowego pracownik OPS:
– odwiedza starszą osobę w jej miejscu zamieszkania,
– rozmawia z członkami rodziny – ma prawo pytać ich o dochody,
– ustala zapotrzebowanie na opiekę dla starszej osoby.

 1. W ciągu miesiąca (jeśli sytuacja jest szczególnie trudna – w ciągu 2 miesięcy) OPS wydaje decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu świadczenia. Pod uwagę bierze kryterium dochodowe. Od decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni.

koszt:

Dzienne Domy Pobytu prowadzone przez samorządy gminne są najczęściej bezpłatne, a podopieczny pokrywa tylko koszt wyżywienia.

Wykaz placówek otwartych w ramach programu Senior+ :
http://senior.gov.pl/program_senior_plus/strona/83

informacje na dzień: 27.07.2020

aktualizacja: 20.05.2021